instagram

Zawiadomienie organu nadzorczego OLAF w związku z nieprawidłowościami postępowania OLAF

Fundacja przygotowała zawiadomienia oraz zapytania w związku z nieprawidłowościami postępowania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAFfr. L’Office européen de lutte antifraude) polegającymi na próbie wyłudzenia danych logowania do systemów zarządzania danymi klientów oraz systemów bankowości elektronicznej od beneficjenta środków europejskich przez agenta urzędu – na szkodę beneficjenta (Zagozda sp. z o.o.) i jej klientów działających w sektorze paliwowym i energetycznym (PGNiG, Lotos Paliwa).

W efekcie odmowy udzielenia agentowi danych do logowania, agent OLAF zapowiedział on wszczęcie postępowania, w trakcie którego instruował prokuratorów co do prowadzenia nieuzasadnionego postępowania karnego na podstawie sfabrykowanych dowodów (pisemne notatki ze spotkań agenta z prokuratorami – 2 Ds 359/14 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście). Jak wynika z akt tego postępowania – agent OLAF następnie oddelegował się z powrotem do Moskwy – z katastrofalnymi skutkami dla przegranego przez prokuraturę dochodzenia, skutkami w postaci wyprowadzenia majątku pochodzącego z dotacji i krytycznych danych spółek energetycznych w Polsce.

Zastraszenie, prośba lub groźba w żadnym przypadku nie powinna służyć do wyłudzania danych do logowania do różnych systemów bankowości elektronicznej, a także systemów wykorzystywanych przez największe spółki energetyczne w Polsce do zarządzania prowadzonymi przez te spółki projektami. Sama próba uzyskania takich danych przez agenta prowadzącego postępowanie może być przykładem nielegalnej działalności urzędu wobec polskich przedsiębiorców, a także potencjalnie namacalnym dowodem na destabilizującą działalność obcego wywiadu w Polsce. W związku z powyższym, fundacja zwróciła się do zarządu OLAF z prośbą o skomentowanie wydarzeń w piśmie z dn. 2023/04/20:

W odpowiedzi na powyższe zgłoszenie OLAF nie była stanie nawet potwierdzić, ani znaleźć dowodów działalności agenta. W związku z powyższym, fundacja wyraziła zdumienie faktem iż instytucja taka jak OLAF nie potrafi znaleźć dowodów działalności swoich własnych pracowników, co tym bardziej wskazuje na powagę poczynań agentów OLAF, co wyrażono w piśmie OCM(2023)18428 z dn. 19/06/2023:

Fundacja w tej sytuacji zwróciła się do organu nadzorczego OLAF z prośbą o udzielenie wyjaśnień, przekazując kolejne dowody z obszernej bazy uzyskanej korespondencji w tej sprawie. Wybrane dowody bezsprzecznie dokumentują autentyczność uzyskanej korespondencji oraz dowody transmisji tej korespondencji przez agenta, co szczegółowo wyłożono w piśmie z dn. 2023/10/01 do organu nadzorującego działalność OLAF:

W odpowiedzi na zgłoszenie Fundacji członkom organu nadzorczego OLAF zwrócono uwagę na brak możliwości sprawowania nadzoru nad OLAF przez organ pozostający w pozycji obrony jedynie niezależności OLAF, która w oczywisty sposób jest podważana nielegalną działalnością, która dodatkowo pozostaje w konflikcie z ochroną dobrego imienia, poważania i zaufania do instytucji OLAF, co wyrażono w piśmie z dn. 03/07/2023:

Mając powyższe na względzie organ nadzorczy OLAF zasugerował przekazanie dowodów autentyczności korespondencji, zarządowi OLAF w celu ponownej weryfikacji. Weryfikacji, która okazuje się niezbędna w sytuacji ujawnienia nowych dowodów w postaci niezaprzeczalnych protokołów transmisji korespondencji, gdy wcześniejsze ustalenia OLAF w tej sprawie zaprzeczały w ogóle takiej aktywności agenta, co sugeruje że OLAF albo nie wie co wydarzyło się pod auspicjami agencji, albo celowo ukrywa niechlubną aktywność swoich przedstawicieli, w związku z czym przekazano dowody zarządowi:

0 Comments

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*