Statut fundacji

Statut Fundacji na rzecz legalizmu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja na rzecz legalizmu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

1. Fundacja została ustanowiona przez Macieja Zagozdę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Wojciechowskiego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Włodkowica numer 4 lokal 3, w dniu 15.10.2019.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

1. Fundacja przyjmuje za swoje zadanie wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej, zasad legalizmu w zakresie działalności organów państwowych oraz przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie, wspieranie lub zlecanie:

1. Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich i obowiązków organów władzy publicznej w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, organów ścigania, zawartych w szczególności w konstytucji RP i innych przepisach prawa oraz umowach międzynarodowych,

2. Przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanym z tym

patologiom w życiu społecznym i gospodarczym

3. Upowszechnianie oraz ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

4. Propagowanie wiedzy i edukacja w zakresie ochrony praw konsumentów oraz wolności w obrocie gospodarczym.

5. Propagowanie i wdrażanie uczciwości w życiu publicznym oraz zasad „fair play” w prowadzeniu działalności gospodarczej,

6. Opracowywanie badań i analiz oraz rozwiązań naukowo-technicznych mających na celu promowanie legalizmu w działalności organów państwowych,

7. Opracowywanie badań i analiz oraz rozwiązań naukowo technicznych mających na celu promowanie przejrzystości procesów w działalności gospodarczej.

8. Upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań cyfrowych wspierających rozwój demokracji,

9. Upowszechnianie obowiązującego prawa ze szczególnym zwróceniem uwagi na konstytucję RP,

10. Wypowiadanie się w ważnych sprawach do władz publicznych, podejmowanie interwencji

11. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

12. Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych,

13. Edukacja oraz rozwój świadomości obywatelskiej, w tym prawnej,

14. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

15. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie realizacji celów statutowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 16005 zł (szesnaście tysięcy i pięć złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji od osób prawnych,

c. dywidendy lub odsetek bankowych,

d. zbiórek publicznych,

e. majątku fundacji,

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów w zakresie wdrażania środków prawno-technicznych zapewniających przejrzystość w działalności organów państwowych lub gospodarczych.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

§ 10

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Członkiem stałymi Rady Fundacji jest Fundator Fundacji

3. Rada składa się z 1 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

c. ustania kadencji

d. śmierci członka.

7. Nie można pozbawić członkostwa w Radzie członka stałego Rady

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do

kompetencji innych organów.

§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Rok finansowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw administracji publicznej

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

5. Statut został przyjęty dnia 15.10.2019, podpisany przez Fundatora.

Podpisy Fundatora

  1. Maciej Zagozda

Pobierz dokument: Statut Fundacji 2020