instagram

II OSK 1429/06 – Wyrok NSA (2007-10-30)

Z zasady określonej w Konstytucji RP /art. 7/, którą także należy zaliczyć do prawa materialnego wynika, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a zatem nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej o uchyleniu administracyjnej czynności materialno-technicznej, jeżeli w ustawie nie przewidziano dla odpowiedniego organu takiej kompetencji.