Bezwarunkowy szacunek dla zasad

„Szacunek dla zasad i wartości Unii Europejskiej oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego i jest bezwarunkowe” – piszą ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. W mediach zagranicznych w reakcji na wyrok pojawiły się informacje o groźbie polexitu, a na portalu BBC artykuł o tym był w sobotę rano drugim… Read more

Nie ma takiego przepisu

Marszałek Witek kierując zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego o możliwość przeprowadzenia wyborów uzasadniała swoje postępowanie wskazując, że przecież nie ma takiego przepisu, który zabraniał by jej na takie zapytanie, ani takiego przepisu który zezwalałby jej na takie zapytanie. Tym samym Witek parodiowała funkcję marszałka z pominięciem konstytucyjnej zasady legalizmu, która nakazuje organom władzy państwowej działanie w… Read more

Apel Ewy Wrzosek do prokuratorów

„Politycy się zmieniają. Ma się jedną twarz, jedno nazwisko i jedną pieczątkę. Nie warto tego zatracać” Ewa Wrzosek, prokurator od 25 lat apeluje: ślubowaliście że będziecie stać na straży praworządności. „Przedmiotem postępowania miała być weryfikacja: czy już podejmowane działania niosą zagrożenie” W „Faktach po Faktach” opisywała, czego dokładnie dotyczyło zawiadomienie i dlaczego zdecydowała się wszcząć śledztwo.… Read more

I OSK 1428/06 – Wyrok NSA (2007-09-21)

Ponieważ zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, nie można przyjąć, że mają one możliwość odwrócenia zaistniałych skutków prawnych, jeżeli eliminacja decyzji z obrotu prawnego stwarzałaby sytuację sprzeczną z obowiązującymi przepisami, z uwagi na istniejące w chwili badania przesłanek nieważności okoliczności faktyczne. Chodzi przy tym… Read more

I OSK 1363/06 – Wyrok NSA (2007-09-27)

Organy administracji publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Mogą one władczo kształtować sytuację obywateli, wyłącznie gdy przewiduje to przepis prawa powszechnie obowiązującego. Zatem wszystkie elementy decyzji, zarówno rozstrzygnięcie, jak i warunki, terminy i inne dodatkowe zastrzeżenia, winny mieć oparcie w przepisach ustawowych lub wykonawczych. Potwierdza to art.… Read more

II OSK 1429/06 – Wyrok NSA (2007-10-30)

Z zasady określonej w Konstytucji RP /art. 7/, którą także należy zaliczyć do prawa materialnego wynika, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a zatem nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej o uchyleniu administracyjnej czynności materialno-technicznej, jeżeli w ustawie nie przewidziano dla odpowiedniego organu takiej kompetencji.

II OSK 1304/07 – Wyrok NSA (2007-11-09)

Działanie na podstawie i w granicach prawa to działanie w granicach przyznanej kompetencji. Przepisy art. 60 powołanej ustawy przyznają kompetencje do podjęcia uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z przyznanej kompetencji do podjęcia uchwały o likwidacji wynika kompetencja do zmiany uchwały o likwidacji. Zakaz zmiany uchwały można wyprowadzić tylko z obowiązujących rozwiązań prawnych, a… Read more